Vår mission är inlagring av kol med mervärden. Vi vill lagra in kol som en respons på den klimatkatastrof vi står inför – lika mycket vill vi stödja jordbrukare att förbättra jordhälsan, främja biologisk mångfald, och få mer liv i jorden. Ökad kolinlagring ger en ökad bördighet vilket på sikt ger ökad skörd och lönsamhet.

Svensk Kolinlagring erbjuder 4 olika paket paket för investering som tillgodoser investerares olika behov av klimatinvesteringar. Våra kolinlagrande jordbrukare och investerare är pionjärer. Vår kolkredit är den första i sitt slag i Sverige och vi hoppas och förväntar oss att den kommer att väcka uppmärksamhet eftersom vi tror att detta är ett effektivt sätt att skapa en transformation av jordbruket och bidra till att hålla oss inom 1.5-gradersgränsen. Under året kommer nya riktlinjer EU-kommissionen och GHG rörande kolinlagring i jordbruksmark. Vi kommer då att uppdatera vårt ramverk utifrån dessa, vilket innebär att kolkrediten i dagsläget faller inom ramen för den frivilliga marknaden.

Svensk Kolinlagrings alla paket verkar utöver kolinlagring för andra mervärden som biologisk mångfald och jordhälsa, och inte minst för jordbrukaren genom att vi jobbar med utbildning, samarbete, kunskapsdelning och samskapande av ny kunskap.

Här kan du läsa mer om vårt program, vårt erbjudande till investerare och övriga dokument.
Varmt välkommen att kontakta oss för att få veta mer!

Kolkredit – 1800 SEK exkl. moms per ton kol. Investering i evidensbaserade åtgärder för att lagra kol i jordbruksmark. Inlagring beräknas med hjälp av schablonvärde.

 

Transformationspaket – 1500 SEK exkl. moms per hektar. Investering som går till gårdar som vill göra en djupgående förändring för att driva omställningen. De som vill implementera åtgärder som förväntas ge en stor kolinlagrande effekt på flera års sikt eller de som är i starten på sin omställningsresa mot ett kolinlagrande jordbruk.

 

Egen värdekedja – pris enligt offert. Gäller verksamheter som vill arbeta med reduktion och inlagring inom egen värdekedja.

 

Forskningspaket – 10 000 SEK exkl. moms per hektar och år (≥5 ha; ≥5år). Investeringen går till etablering av en intensiv provtagningsplats. För att fortsätta utveckla kolinlagring behövs följeforskning i form av långtidsstudier av olika kombinationer av kolinlagrande metoder på riktiga, kommersiellt brukade fält i Sverige.

 

Kontakta Klara om de olika paketen och vilka kriterier som gäller i detalj för investerare och gårdar.

 

Foto i sidhuvud: Maja Lindström Kling Agroforestry Sverige