Svensk Kolinlagring är ett initiativ, ett samarbete och en gemensam plattform som kopplar ihop olika aktörer för att möjliggöra ökad kolinlagring med mervärden i svenskt jordbruk. Vi har skapat en lösning som bidrar till att hejda klimatförändringarna, öka mullhalt och bördighet, bevara och skapa ekosystemtjänster, samt bidra till ett hållbart matsystem.

Det finns för mycket kol i luften och för lite kol i marken. Genom att sammanföra företag och verksamheter som vill betala för kolinlagring med jordbrukare som vill ägna sig åt kolinlagrande och jordförbättrande åtgärder ser vi till att jordbruket blir en kolsänka. I IPCC:s framtidsscenarier där vi lyckas motverka klimatförändringarna ingår en omställning av jordbruket, från kolkälla till kolsänka. Om vi ska hålla oss under 1,5-gradersgränsen krävs en långsiktig omställning till agroekologiska, kolinlagrande och regenerativa brukningsmetoder – ett livsmedelssystem inom planetens gränser.

På sikt ska Svensk Kolinlagring vara en fristående, icke-vinstdrivande, medlemsägd organisation. Idag drivs arbetet i samverkan mellan projektägaren MiljöMatematik Malmö AB och Albaeco, samt alla jordbrukare, investerare, forskare och andra partners som medverkar. Finansiering har kommit från Jordbruksverket, Vinnova, Svea Foundation och MiljöMatematik Malmö.

Svensk Kolinlagring har tre huvudsakliga verksamhetsgrenar:

 

I vår plattform kopplar vi samman företag och verksamheter som vill betala för kolinlagring med jordbrukare som vill ägna sig åt kolinlagrande och jordförbättrande åtgärder.

 

Vi samarbetar med forskare och lärosäten för att utveckla ny kunskap och omsätta kunskap i praktik.

 

Vi föreläser och undervisar om kolinlagrande jordbruk och möjligheterna som ligger i en omställning. Under våren 2023 kommer vi lansera en web-baserad utbildning i regenerativt jordbruk.