Vår mission är inlagring av kol med mervärden. Vi vill lagra in kol som en respons på den klimatkatastrof vi står inför – lika mycket vill vi stödja jordbrukare att förbättra jordhälsan, främja biologisk mångfald, och få mer liv i jorden. Ökad kolinlagring ger en ökad bördighet vilket på sikt ger ökad skörd och lönsamhet.

Svensk Kolinlagring erbjuder 4 olika paket paket för investering som tillgodoser investerares olika behov av klimatinvesteringar; Transformation, Kolkredit, Egen Värdekedja och Forskningspaket. Våra kolinlagrande jordbrukare och investerare är pionjärer. Vår kolkredit är den första i sitt slag i Sverige och vi hoppas och förväntar oss att den kommer att väcka uppmärksamhet eftersom vi tror att detta är ett effektivt sätt att skapa en transformation av jordbruket och bidra till att hålla oss inom 1.5-gradersgränsen. Under året kommer nya riktlinjer EU-kommissionen och GHG rörande kolinlagring i jordbruksmark. Vi kommer då att uppdatera vårt ramverk utifrån dessa, vilket innebär att kolkrediten i dagsläget faller inom ramen för den frivilliga marknaden.

Svensk Kolinlagrings alla paket verkar utöver kolinlagring för andra mervärden som biologisk mångfald och jordhälsa, och inte minst för jordbrukaren genom att vi jobbar med utbildning, samarbete, kunskapsdelning och samskapande av ny kunskap.

Här kan du läsa mer om vårt program, vårt erbjudande till investerare och övriga dokument.

Varmt välkommen att kontakta oss för att få veta mer om hur ni kan investera i omställningen!

Kolkredit

1800 SEK exkl. moms per ton koldioxidekvivalenter. Investering i kolkrediter genererade från gårdar som genomför evidensbaserade åtgärder för att lagra kol i svensk jordbruksmark. Kolkrediten kommer med mervärden; ökad biologisk mångfald, jordhälsa och säkrare skördar i ett förändrat klimat.

 

Transformationspaket

1500 SEK exkl. moms per hektar. Investeringen går till gårdar som vill göra en djupgående förändring för att driva transformation. Här påbörjar gårdar sin omställningsresa till ett kolinlagrande jordbruk eller implementerar systemomställande åtgärder med en stor kolinlagrande effekt på sikt. 

 

Egen värdekedja

Pris enligt offert. Individuellt anpassad omställning inom en organisations egen värdekedja. Vi utformar tillsammans en plan för reduktion och kolinlagring som kan löpa under ett eller flera år och involvera en eller flera gårdar. Kan även uteslutande vara utbildningsinsatser till gårdar, styrgrupp och anställda.

 

Forskningspaket

10 000 SEK exkl. moms per provpunkt, minst två områden à 3 provpunkter under minst fem år. Investeringen går till etablering av en intensiv provtagningsplats. Passar organisationer och forskargrupper med behov av data från svenska kommersiellt brukade fält som brukas med kolinlagrande metoder. Passar även er som vill stötta forskning och metodutveckling.

Nuvarande investerare i Svensk Kolinlagrings olika paket:

Foto i sidhuvud: Maja Lindström Kling Agroforestry Sverige